Waarmee kunnen wij u helpen?

    Artikel

    Wenk Rechtspraak Contractenrecht 2017/83

  • NL
  • Reikwijdte forumkeuze. Heeft een verzekeraar die op grond van art. 6 WAM direct door een benadeelde wordt aangesproken een door haar verzekerde overeengekomen forumkeuzebeding tegen zich te laten gelden?

    WENK

    Art. 5 aanhef en onder 3 EEX-Vo kan niet worden ingeroepen tegen een verweerder die zich met succes kan beroepen op een forumkeuzebeding als bedoeld in art. 23 EEX-Vo. Een dergelijk forumkeuzebeding was opgenomen in de tussen Poll en LAG gesloten koopovereenkomst. Zou de benadeelde (Cargill) Poll voor schadevergoeding hebben aangesproken en zou Poll vervolgens LAG als hoofdelijk aansprakelijke schuldenaar in rechte hebben betrokken, dan zou Poll het forumkeuzebeding tegen zich hebben moeten laten gelden. Maar hoe zit dat indien niet Poll, maar de verzekeraar van Poll (Zürich) die de schade van de benadeelde (Cargill) heeft vergoed LAG in rechte betrekt? Kan LAG ook in dat geval een succesvol beroep doen op het forumkeuzebeding? Voor de beantwoording van die vraag is het van belang te bepalen in welke rechten de verzekeraar subrogeert. Immers, subrogeert de verzekeraar in de rechten van de benadeelde (Cargill), dan kan hij een vordering instellen uit hoofde van onrechtmatige daad, in welk geval de verwijzingsregel van art. 5 aanhef en onder 3 EEX-Vo geldt. Zou de verzekeraar echter (slechts) in de rechten van de verzekerde (Poll) subrogeren, dan heeft hij (onder andere) een vordering uit hoofde van tekortkoming in de nakoming van de verbintenis door LAG, zodat hij het forumkeuzebeding tegen zich heeft te laten gelden. De verzekeraar stelt dat het eerste geval zich voordoet, nu de benadeelde (Cargill) hem op grond van art. 6 WAM direct heeft aangesproken. Dat artikel bepaalt dat een benadeelde een eigen recht op schadevergoeding heeft jegens de verzekeraar door wie de aansprakelijkheid volgens de WAM is gedekt. Doordat Zürich de schade van de benadeelde heeft vergoed, is hij – aldus Zürich – op grond van art. 6:12 BW gesubrogeerd in dat "eigen recht" van Cargill. De A-G gaat mee in het betoog van Zürich: het forumkeuzebeding in de overeenkomst tussen Poll en LAG kan niet aan Zürich worden tegengeworpen, omdat Zürich is gesubrogeerd in de rechten van Cargill jegens LAG en in die verhouding geen gebondenheid bestaat aan het forumkeuzebeding. Onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad uit 2014, stelt de A-G dat art. 7:962 BW uitsluitend bewerkstelligt dat de verzekeraar subrogeert in de rechten van de verzekerde, maar niet verhindert dat hij (ook) subrogeert in de rechten van de benadeelde krachtens art. 6:12 BW. Zo niet de Hoge Raad. Het eigen recht dat in art. 6 WAM is vastgelegd heeft, zo bepaalt hij, (uitsluitend) tot strekking de benadeelde te beschermen; art. 6 WAM heeft niet tot doel de positie van de verzekeraar te veranderen. Ook in geval van art. 6 WAM blijft de verzekeraar dezelfde rechtspositie houden als schadeverzekeraars in het algemeen. Die positie wordt (uitsluitend) geregeld in art. 7:962 BW. Op grond van die specifiek voor verzekeraars opgestelde subrogatieregeling subrogeert een verzekeraar enkel in de rechten van de verzekerde (Poll) en niet in de rechten van de benadeelde. Al met al moet dan ook worden geconcludeerd dat een verzekeraar die op grond van art. 6 WAM wordt aangesproken en overgaat tot uitbetaling van schadevergoeding, niet de schade van de benadeelde vergoedt, maar (uitsluitend) de schade die de verzekerde lijdt door zijn aansprakelijkheid jegens de benadeelde. Zodoende treedt een verzekeraar in de rechtspositie van zijn verzekerde en heeft hij een eventueel door die verzekerde overeengekomen forumkeuzebeding tegen zich te laten gelden.