Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Aanpassing WGBO naar Tweede Kamer: welke wijzigingen hebben consultatiefase overleefd?

 • NL
 • Het wetsvoorstel dat de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beoogt te wijzigen is ingediend bij de Tweede Kamer. Welke onderdelen hebben de consultatiefase wel/niet doorstaan?

  De consultatieversie bevatte de volgende voorstellen:           

  1. Verduidelijking dat naast de informatieplicht van de hulpverlener overleg tussen patiënt en hulpverlener moet plaatsvinden.
  2. Verlenging van de bewaartermijn van het medisch dossier tot twintig jaar.
  3. Invoering van een inzagerecht voor nabestaanden in het medisch dossier van een overleden patiënt.
  4. Het verplichten dat toestemming van de patiënt voor ingrijpende verrichtingen in het medisch dossier moet worden vastgelegd.
  5. Het verplichten tot het vastleggen van het oordeel van de hulpverlener over de wils(on)bekwaamheid van de patiënt in het medisch dossier.
  6. Het verplichten dat de hulpverlener aan de patiënt vraagt of hij schriftelijk (of digitaal) informatie wil ontvangen. 

  De eerste drie voorstellen zijn nu ingediend bij de Tweede Kamer; de laatste drie niet. De reden is dat uit de reacties op de consultatieversie blijkt dat voor die drie voorstellen weinig draagvlak bestaat, onder meer vanwege hoge uitvoeringslasten en het ontbreken van een directe noodzaak. Daarom is besloten die voorstellen niet in het wetsvoorstel op te nemen. Het doel dat met die voorstellen werd nagestreefd kan (bij nader inzien) worden bereikt door meer nadruk te leggen op het uitgangspunt van overleg tussen patiënt en hulpverlener, aldus de minister.

   Toevoeging

  Verder is naar aanleiding van de consultatie toegevoegd dat de hulpverlener in het overleg met de patiënt ook expliciet moet bespreken wat de verwachte tijdsduur is van onderzoeken en behandelingen, op welke termijn deze kunnen worden uitgevoerd en wat de gevolgen en risico’s zijn van niet behandelen. 

  Ook is gewijzigd dat een nabestaande inzagerecht heeft bij elk incident dat merkbare gevolgen heeft of kan hebben (in de consultatieversie bestond dit recht alleen bij een calamiteit of geweld in de zorgrelatie). Hiermee zou de WGBO in lijn worden gebracht met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), waarin staat dat zorgaanbieders verplicht zijn incidenten met (mogelijk) merkbare gevolgen voor de patiënt te melden aan nabestaanden van een inmiddels overleden patiënt. 

  Meer informatie

  Het wetsvoorstel, memorie van toelichting en advies van de Raad van State vindt u hier, en onze bespreking van de consultatieversie hier.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas van Schelven of Lieke Bartelsman.

  Meer over