Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Actualisering UAV-GC 2005 – tervisielegging UAV-GC 2020

 • NL
 • Eerder dit jaar heeft CROW, de Nederlandse stichting dat zich als onafhankelijk kennisinstituut onder andere bezig houdt met opstellen van aanbevelingen en richtlijnen in de bouwsector, een geactualiseerde tekst van de UAV-GC 2005 ter visie gelegd door deze te publiceren op haar website. Het doel is om de voorgestelde wijzigingen te toetsen bij adviseurs en partijen aan zowel opdrachtgever- als opdrachtnemerzijde van de markt. Het voornemen van CROW is om vervolgens alle reacties in de periode van mei tot en met augustus 2021 te verwerken en de definitieve herziene tekst van de UAV-GC 2005 – de UAV-GC 2020 –in september 2021 te publiceren.

  De UAV-GC 2005 (de 'Uniforme Algemene Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005') is de set algemene voorwaarden dat specifiek is ontwikkeld voor geïntegreerde bouworganisatievormen. Hierbij worden meerdere taken, denk aan een combinatie van de uitvoeringstaak én de ontwerptaak, aan dezelfde partij opgedragen. De UAV-GC 2005 regelt en verdiept zodoende de contractverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Doordat de tekst gezamenlijk is opgesteld door (vertegenwoordigers van) zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, wordt de set met breed gedragen bepalingen veelvuldig van toepassing verklaard bij de uitvoering van (technische installatie)werken. 

  Aangezien de huidige tekst stamt uit 2005 en daarmee al een tijdje meegaat, achtte CROW de tijd rijp om de tekst te actualiseren en daarmee in de pas te laten lopen met de veranderde (markt)omstandigheden. De voorgestelde wijzigingen zijn dan ook omvangrijk en kunnen – na publicatie – aanzienlijke gevolgen hebben voor de vele gebruikers van de UAV-GC 2005. Wij belichten hieronder kort enkele belangrijke onderwerpen die worden gewijzigd ten opzichte van de huidige tekst. 

  Opvallende wijzigingen

  Een belangrijke wijziging ziet op de beperking van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zowel vóór als na oplevering van het werk voor gebreken en (de daaruit voortvloeiende) schade. Het ziet op de situatie dat eenmaal is vastgesteld dat de opdrachtnemer in verband met een tekortkoming aansprakelijk is en de vraag rijst in hoeverre haar aansprakelijkheid eventueel is beperkt. De UAV-GC 2020 introduceert daarvoor een stelsel van beperkingen die de aard en omvang van de schade waarvoor de opdrachtnemer kan worden aangesproken afbakenen (§ 28a en §28b UAV-GC 2020). 

  Ook wordt in de herziene tekst de verantwoordelijkheid voor onvolledige informatie aangescherpt. In een nieuw § 4 lid 4 UAV-GC 2020 dient de opdrachtnemer de werkzaamheden af te stemmen op de tijdens de realisatie blijkende toestand, hetgeen de opdrachtnemer in beginsel moet doen op basis van informatie die de opdrachtgever heeft verstrekt. Tegelijkertijd verschuift de verantwoordelijkheid voor afwijkingen van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever, indien de opdrachtgever geen of onvoldoende informatie aan de opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld én de opdrachtnemer daardoor zelf inschattingen moet maken van de bestaande toestand. Voorwaarde is wel dat de opdrachtnemer daarbij aantoont dat hij een zorgvuldige inschatting heeft gemaakt (§ 3 lid 3 UAV-GC 2020). 

  Opvallend is daarnaast dat de regeling die ziet op bodemaspecten (§ 13) in de UAV-GC 2020 is 'vervallen'. Deze paragraaf regelde de verantwoordelijkheid van partijen voor de eventuele impact die aan de bodem gerelateerde omgevingsfactoren op de realisatie van het werk zouden kunnen hebben. Toch is deze regeling en sich niet verdwenen, maar is de huidige – meer specifieke –  bodemgesteldheidsregeling verbreed naar een nieuwe regeling in § 3 en § 4 UAV-GC 2020 ten aanzien waarvan de opdrachtnemer voor wat betreft álle omgevingsfactoren (en niet alleen de bodemgesteldheid) geheel of ten dele zelf een inschatting moet maken. Het doel hiervan is dat deze nieuwe regeling de positie van de opdrachtnemer aanmerkelijk verbetert.

  Andere belangrijke onderwerpen die worden gewijzigd zijn onder andere de implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (art. 13a model basisovereenkomst), de wijzigingen met betrekking tot de toepassing van kwaliteitsmanagement door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever (o.a. § 2a en § 20 lid 2 tot en met 4), de beoogde verduidelijking van de bepalingen met betrekking tot wijzigingen op initiatief van opdrachtnemer (§ 15 UAV-GC 2020) en de wijzingen met betrekking tot geschiloplossing, waarbij onder andere wordt gewijzigd dat partijen bij een geschil zelf een passende methode van dispute resolution kiezen en arbitrage hierbij niet langer het uitgangspunt is (§ 47 UAV-GC 2020). 

  Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over de naderende actualisering van de UAV-GC 2020 of andere gerelateerde onderwerpen, dan kunt u uiteraard terecht bij één van onze bouw- en vastgoedrechtspecialisten. 

  Schroom niet om contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

  Mark Moolhuizen

  Partner, Advocaat

  Mark is een zeer ervaren specialist op het gebied van privaatrechtelijk bouw- en vastgoedrecht. Hij heeft een bijzondere focus op complexe projecten waarbij zowel overheden als private partijen betrokken zijn; publiek-private samenwerking. Mark is werkzaam in de sectoren bouw, infrastructuur, energie, zorg, projectontwikkeling en vastgoed. Hij heeft zich toegelegd op het opstellen van en het procederen over (complexe) bouwrechtelijke contracten aangaande alle bouwprocesfasen, zoals ontwerp, bouw, onderhoud en/of beheer, eventueel inclusief financiering. Zo heeft hij (geïntegreerde) contracten opgesteld en onderhandelingen begeleid voor ziekenhuizen en andere utiliteitsbouwwerken, infrastructurele projecten (on- and off-shore) en grootschalige woningbouw. In het vastgoedrecht heeft hij zich toegelegd op (internationale) vastgoedtransacties en projectontwikkeling en daarmee samenhangende contracten. Hij heeft in dat verband onderhandelingen gevoerd en contracten opgesteld in zeer complexe en omvangrijke vastgoedtransacties en -ontwikkelingen. Mark adviseert projectontwikkelaars, bouwbedrijven, beleggers, woningcorporaties en andere professionele vastgoed- en bouwondernemingen. Ook adviseert Mark zorg- en onderwijsinstellingen, retailers en andere bedrijven bij hun vastgoed- en bouwvraagstukken.

  Jordie Bakker

  Advocaat

  Jordie is verbonden aan het team Vastgoed. Hij houdt zich voornamelijk bezig met commerciële vastgoedtransacties, vastgoedfinanciering, bouwrecht en projectontwikkeling.

  Fabian van der Klugt

  Advocaat

  Fabian is verbonden aan het team Vastgoed. Hij houdt zich bezig met bouw- en vastgoedrecht waaronder commerciële vastgoedtransacties, projectontwikkeling en het huurrecht.