Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Nieuwe financiering - overheidsmaatregelen die kredietverstrekking bevorderen

 • NL EN
 • De overheid heeft bestaande garantieregelingen ter bevordering van de kredietvestrekking verruimd. Hier leest u omschrijving van de betreffende regelingen en wat de verruiming in verband met de Covid-19 uitbraak inhoudt.

  Ondernemingen die niet in aanmerking komen voor onderstaande regelingen kunnen wellicht gebruikmaken van een van de andere maatregelen die de overheid heeft opgesteld ter adressering van liquiditeitskrapte, zoals de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en belastingmaatregelen. Meer informatie over liquiditeitskrapte, financiering en herstructurering vindt u in onze Corona-hub.

  Update 12 mei. 

  GO-regeling

  De GO-regeling staat voor Garantie Ondernemingsfinanciering en is in 2009 ingevoerd om in te spelen op de gevolgen van de financiële crisis. De GO-regeling is bestemd voor (middel)grote ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van financiering. Onder de huidige GO-regeling kunnen banken een 50% staatsgarantie krijgen op leningen en bankgarantiefaciliteiten vanaf EUR 1,5 miljoen tot EUR 150 miljoen per onderneming. Daarmee verkleinen de banken hun risico en dit biedt ondernemingen de mogelijkheid financiering te verkrijgen die zonder een staatsgarantie niet mogelijk zou zijn geweest. Sinds 2009 is door de deelnemende banken voor ruim EUR 3,5 miljard aan GO-leningen en bankgarantiefaciliteiten verstrekt. De overheid heeft dus ruim EUR 1,75 miljard aan garanties afgegeven.

  De GO-regeling is bestemd voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in het Caribisch gebied. Per onderneming kan minimaal EUR 1,5 miljoen en maximaal EUR 150 miljoen aan leningen en/of bankgarantiefaciliteiten uitstaan. Dit maximumbedrag was eerst EUR 50 miljoen per onderneming, maar is als onderdeel van de corona-maatregelen per 27 maart 2020 verhoogd. Daarnaast heeft de regering per 7 April 2020 een tijdelijke corona-module voor garantie op bankleningen aan de GO-regeling toegevoegd (GO-C). Het maximale garantiepercentage onder de GO-C is tijdelijk verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven (met omzet vanaf EUR 50 miljoen) en 90% voor grootbedrijven (met omzet vanaf EUR 50 miljoen).  Bovendien heeft de regering op 7 april 2020 het garantieplafond van de GO-regeling verder verhoogd naar EUR 10 miljard (dit was op 17 maart 2020 al verhoogd van EUR 400 miljoen naar EUR 1,5 miljard). 

  De GO-C is toepasbaar op kredieten die vanaf 24 maart 2020 zijn verstrekt. Garantieaanvragen onder de GO-C kunnen tot 15 december 2020 worden ingediend.

  Vereisten om gebruik te kunnen maken van de GO-regeling
  Algemene criteria die gelden voor ondernemingen om in aanmerking te komen voor de GO-regeling:

  • Nederlandse ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland
  • in de kern gezond
  • bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven
  • alleen ‘Fresh Money’ – kort gezegd moet het gaan om een uitbereiding van de positie van de bank en bepaalde herfinancieringen kunnen er ook onder vallen
  • geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden
  • GO alleen voor financiering eigen bedrijfsactiviteiten

  De volgende sectoren zijn uitgesloten van de GO-regeling:

  • landbouw, visserij en aquacultuur met uitzondering van toelevering en dienstverlening
  • onroerend goed met uitzondering van bemiddeling en projectfinanciering
  • de financiële sector met uitzondering van bemiddeling
  • de gezondheidszorg voor zover de onderneming een zorgaanbieder is die diensten verleent zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

  Ook de bouwrealisatie in de projectontwikkeling valt onder de GO-regeling. Dit kan alleen via gespecialiseerde banken met zeer ruime ervaring in financiering op het gebied van projectontwikkeling.

  Kenmerken GO-financiering
  Een GO-financiering dient de voldoen aan de volgende kenmerken

  • Bankleningen, wel of niet achtergesteld, met een maximale looptijd van 8 jaar; de bank is leidend bij het vastleggen van zekerheden. GO-C leningen hebben een maximale looptijd van 3 jaar.
  • Zowel leningen met een vaste rente als leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven komen voor de GO-regeling in aanmerking.
  • Bankgarantiefaciliteit voor het stellen van bankgaranties met een minimale looptijd van 6 maanden en tenminste EUR 250.000. De maximale looptijd van de gestelde garanties is 8 jaar (en naar verwachting 3 jaar voor garanties onder de GO-C) na het afsluiten van de bankgarantiefaciliteit waar de bankgarantie onder valt.
  • Per onderneming is de ondergrens EUR 1,5 miljoen voor zowel bankleningen als de bankgarantiefaciliteit onder de GO-financiering.
  • Per onderneming is het totaal aan bankleningen en bankgaranties die onder de GO-financiering kan worden gegeven, EUR 150 miljoen (garantie overheid maximaal EUR 135 miljoen voor grootbedrijven en maximaal EUR 120 miljoen voor het mkb).

  Deelnemen als financier
  Als financier kunnen kredietinstellingen en schadeverzekeraars als vermeld in artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht deelnemen. Daarnaast kunnen instellingen aan de GO-regeling deelnemen die

  (i) op grond van de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 1994 BES bevoegd is in Bonaire, Sint Eustatius of Saba het bedrijf van kredietinstelling uit te oefenen; én

  (ii) indien het leningen betreft die verstrekt zijn aan een ondernemer in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

  Banken of schadeverzekeraars die mee willen doen moeten een toelatingsprocedure doorlopen en kunnen contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Financiers die al deelnemen aan de GO-regeling zijn te vinden via deze link. Daar staan ook de banken vermeld die meedoen aan de GO-projectontwikkeling.

  Aanvragen
  Ondernemers die gebruik willen maken van de GO-regeling dienen zich te wenden tot één van de tot de GO-regeling aangesloten financiers. Nadat de financier een kredietaanvraag in behandeling heeft genomen en deze vervolgens heeft goedgekeurd, kijkt de financier of aan de voorwaarden voor de GO-regeling wordt voldaan. Vervolgens beslist de financier of zij een aanvraag indient bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Financiers kunnen hun garantieaanvraag tot 31 mei 2020, 17.00 uur indienen. Uiterlijk 3 weken na indiening verneemt de financier het standpunt van de overheid. In de praktijk weet RVO.nl een reactietermijn te hanteren die aanzienlijk korter is, maar of dat ten tijde van de corona-crisis ook het geval zal zijn is nog onduidelijk. Na het besluit over de garantstelling bepaalt de bank of de garantiefinanciering daadwerkelijk wordt verstrekt.

  In deze folder vindt u meer informatie over de GO-regeling, waaronder over verplichtingen van de bank en de door de bank verschuldigde provisies.

  BMKB

  Vanaf 16 maart 2020 is de Borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling verruimd om mkb-bedrijven die door Covid-19 worden getroffen te steunen. Met het borgstellingskrediet onder de BMKB staat de overheid voor een deel garant voor mkb-bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden. Met deze verruiming verwacht de overheid dat direct EUR 300 miljoen aan extra financiering ter beschikking kan worden gesteld aan mkb-bedrijven die getroffen worden door Covid-19.

  Hoe werkt de verruimde BMKB-regeling?
  Onder de reguliere BMKB-regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. De garantie van de overheid bedraagt 90% van het borgstellingskrediet. Op grond van de verruimde BMKB-regeling wordt de omvang van het borgstellingskrediet verhoogd van 50% naar 75% en is de borgstelling voor een overbruggingskrediet of een verhoging van rekening courant krediet tevens mogelijk. De maximale looptijd van de lening is per 28 april verlengd van 2 naar 4 jaar. Aanvragen van de verruimde BMKB-regeling is mogelijk tot 1 april 2021.

  De verruimde BMKB-regeling is op 16 maart 2020 in werking getreden. De overheid heeft (nog) weinig specifieke criteria gepubliceerd ten aanzien van toelating tot de verruimde BMKB-regeling. In alle verwachting zal dit plaatsvinden op moment van publicatie van de regeling. Zodra er meer informatie is zal dit artikel worden geüpdatet. 

  Vereisten om gebruik te kunnen maken van de BMKB
  De verruimde BMKB is bestemd voor ondernemingen:

  • die gevestigd zijn in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba (en daar vinden de bedrijfsactiviteiten overwegend plaats);
  • met maximaal 250 werknemers (fte);
  • met een jaaromzet tot EUR 50 miljoen of een balanstotaal tot EUR 43 miljoen;
  • die langer dan 3 jaar bedrijf voeren (starters kunnen rekenen op extra steun);
  • die in de kern gezond zijn, maar liquiditeitsproblemen ondervinden door de Covid-19 uitbraak. Per 28 april 2020 wordt hiervoor een omzettoets in gevoerd in plaats van een uitgebreide liquiditeitsprognose. Daarmee wordt de toegang tot de BMKB laagdrempeliger.

  De volgende ondernemingen komen niet in aanmerking voor de BMKB:

  • ondernemingen die actief zijn in de publiekverzekerde zorg;
  • ondernemingen waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor meer dan 50% is verkregen uit de beoefening van:
  • de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer; of
  • het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf of het financieren van één of meer andere ondernemingen; of
  • de verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed.

  Kenmerken verruimde BMKB-regeling

  • De overheid stelt zich borg voor 75% van het krediet (het borgstellingskrediet), waarvan 90% wordt gegarandeerd door de overheid.
  • Het maximum van het borgstellingskrediet is verhoogd van EUR 1 miljoen naar EUR 1,5 miljoen.
  • De maximale looptijd van het krediet is 16 kwartalen.
  • Het garantiebudget van de BMKB is verhoogd van EUR 765 miljoen naar EUR 1,5 miljard.
  • De verruimde BMKB geldt tot en met 30 juni 2022.
  • Naast rente, aflossing en provisie die verschuldigd is aan de financier, brengt de overheid een provisie van 2% in rekening (deze provisie was eerst 3,9%).

  Aanvragen BMKB

  Aanvragen van de BMKB gaat als volgt:

  1. Het bedrijf doet een aanvraag voor een lening of een uitbreiding van de rekening courant krediet bij een financier die deelneemt aan de BMKB. De lijst met aangesloten financiers is te raadplegen via deze link.
  2. Vervolgens beslist de financier over de financieringsaanvraag en bepaalt of het mogelijk is dat de verruimde BMKB-regeling wordt gebruikt.
  3. De voorwaarden van de financiering worden besproken, rekening houdend met de BMKB voorwaarden.
  4. Keurt de financier de financieringsaanvraag goed, dan vraagt de financier de BMKB aan bij de overheid.
  5. Bij acceptatie van de BMKB staat de overheid borg en wordt de lening verstrekt of de verruiming van de rekening courant krediet doorgevoerd.

  Deelnemen als financier
  De BMKB staat open voor zowel banken als niet-bancaire financiers. Financiers kunnen contact opnemen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over mogelijke deelname aan de BMKB.

  De mogelijkheid voor niet-bancaire financiers om deel te nemen aan de BMKB is een recente ontwikkeling. RVO heeft aangegeven dat er speciaal voor de huidige BMKB-regeling een versnelde accreditatie mogelijk is voor non-bancaire financiers, zodat zij hier ook snel gebruik van kunnen maken. Op deze manier maakt RVO het voor non-bancaire financiers aantrekkelijker het MKB te (blijven) financieren.

  Meer informatie voor financiers is te vinden op deze website.

  Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

  De regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) is sinds 18 maart 2020 uitgebreid met een extra module: de borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die in liquiditeitsproblemen zijn gekomen door de Covid-19 uitbraak kunnen een overbruggingskrediet financieren via de BL-C. Met de BL-C kan een land- of tuinbouwbedrijf een lening van maximaal EUR 1,2 miljoen of EUR 2,5 miljoen afsluiten, afhankelijk van het soort bedrijf. Land- en tuinbouwbedrijven die onder de reguliere BL al (grotendeels) gebruik hebben gemaakt van de maximale ruimte kunnen bovenop het actuele borgstellingskrediet nog tot een maximumbedrag van EUR 300.000 aan BL-C-krediet gefinancierd krijgen.

  Hoe werkt de BL-C?
  Als een land- of tuinbouwbedrijf in aanmerking komt voor de BL-C staat de overheid borg voor 70% van het overbruggingskrediet dat het bedrijf leent van een van de aangesloten financiers (ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, ING Bank, Rabobank, Triodos Bank en NIBC). Deze borgstelling maakt het mogelijk om een lening af te sluiten als het land- of tuinbouwbedrijf zelf niet voldoende zekerheid kan bieden.

  Als financiers overbruggingskrediet verstrekken onder de BL-C, dan moet dit krediet binnen 8 kwartalen zijn afgelost. Het krediet mag lineair worden afgelost of ineens aan het einde van de looptijd. Voor een starter/ondernemer is de provisie 1% en bij andere land- en tuinbouwbedrijven 3%. De BL-C kan tot en met 31 maart 2021 worden aangevraagd.

  Voorwaarden en vervolgstappen
  Om als land- of tuinbouwbedrijf in aanmerking te komen voor de BL-C moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijf is een mkb-landbouwonderneming.
  • De omzet wordt voor het grootste deel gehaald uit de primaire landbouw (d.w.z. de productie van plantaardige producten en de veehouderij).
  • Het bedrijf is in Nederland gevestigd en de bedrijfsactiviteiten gebeuren voor het grootste deel in Nederland.
  • Het bedrijf is in de kern gezond, maar ondervindt liquiditeitsproblemen door Covid-19.

  Als een land- of tuinbouwbedrijf verwacht te voldoen aan bovenstaande voorwaarden en een aanvraag wil doen, dan gaat dat op de volgende manier:

  1. Een aanvraag voor een lening moet worden ingediend bij een van de aangesloten financiers (ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, ING Bank, Rabobank, Triodos Bank en NIBC).
  2. Vervolgens beslist de financier over de financieringsaanvraag en bepaalt of het mogelijk is dat de BL-C wordt gebruikt.
  3. De voorwaarden van de financiering worden besproken, rekening houdend met de BL-C-voorwaarden.
  4. Keurt de financier de financieringsaanvraag goed, dan vraagt de financier de BL-C aan bij de overheid.
  5. Bij acceptatie van de BL-C staat de overheid borg en wordt de lening verstrekt.

  Voor meer informatie over de BL en BL-C verwijzen wij u graag naar de website van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  Deelnemen als financier
  De BL(-C) staat open voor zowel banken als niet-bancaire financiers. Financiers kunnen contact opnemen met RVO over mogelijke deelname aan de BL(-C). 

  Andere maatregelen
  Agrarisch ondernemers die niet in aanmerking komen voor de BL-C kunnen wellicht wel in aanmerking komen voor de BMKB-regeling (zie hierboven).

  Overig: aanpassingen subsidievoorschotten GLB
  De Europese Commissie heeft aanpassingen voorgesteld voor het betalen van voorschotten op subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De voorgestelde aanpassingen zijn een verhoging van 50% naar 70% van de standaardpercentages voor de voorschotbetalingen van de directe inkomenssteun van het GLB en een verhoging van 75% naar 85% van de standaardpercentages voor het Agrarisch Natuurbeheer (ANLb). Daarnaast mogen voorschotbetalingen gedaan worden zonder dat alle fysieke controles hebben plaatsgevonden, al moeten de administratieve controles wel zijn afgerond. De vroegst mogelijke datum van de uitbetaling van de voorschotten blijft vooralsnog staan op 16 oktober 2020.

  Omdat veel agrarisch ondernemers nu liquiditeitsproblemen hebben of snel zullen gaan krijgen, is het essentieel dat zo vroeg mogelijk betalingen kunnen worden gedaan. Het kabinet wil daarom eerder dan 16 oktober 2020 kunnen betalen, namelijk vanaf 1 juli 2020. Het kabinet zou ook graag zien dat het percentage voor de voorschotbetalingen van directe inkomenssteun wordt verhoogd naar 80%.

  Het kabinet werkt ook aan een nationale maatregel om agrarisch ondernemers toch in juli 2020 te laten beschikken over de GLB-inkomenssteun.

  Klein Krediet Corona Garantieregeling (KKC-regeling)

  De KKC-regeling is bedoeld voor kleine bedrijven uit het micro-, midden- en kleinbedrijf met een relatief kleine financieringsbehoefte tussen de EUR 10.000 en EUR 50.000. Door voor 95% garant te staan, maakt de Nederlandse staat het financiers mogelijk om EUR 750 miljoen extra aan overbruggingskredieten voor deze ondernemingen beschikbaar te stellen. De regeling moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie onder het Tijdelijke Europees steunkader Covid-19. Het streven is om de regeling vanaf half mei 2020 beschikbaar te hebben.

  Hoe werkt de KKC-regeling?
  Voor de overbruggingskredieten die worden verstrekt onder de KKC-regeling staat de Nederlandse overheid voor 95% garant. Dit betekent dat er EUR 750 miljoen aan overbruggingskredieten (van EUR 10.000 tot EUR 50.000) voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte beschikbaar zal komen.

  Het gaat naar schatting om enkele tienduizenden ondernemingen in Nederland die in aanmerking zullen komen voor deze regeling. De reden dat deze regeling in het leven wordt geroepen is dat dit soort kleine ondernemers in deze tijd moeilijk toegang hebben tot financiële steun, terwijl zij vaak zwaar getroffen worden. Financiers maken relatief hoge kosten bij de beoordeling van kleine kredieten en het risico voor financiers dat een lening niet wordt terugbetaald is door de coronacrisis relatief hoog.

  Vereisten om gebruik te kunnen maken van de KKC-regeling (voor zover reeds uitgewerkt)

  • De KKC-regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf EUR 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.
  • Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal EUR 10.000 tot maximaal EUR 50.000.
  • De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding.
  • De Nederlandse overheid zal voor 95% garant staan.

  Waar kunnen ondernemers terecht voor de KKC-regeling?
  Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de KKC-regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C mogen de regeling ook aanbieden.

  Vanaf wanneer kunnen ondernemers een aanvraag doen?
  De Europese Commissie moet deze regeling nog goedkeuren. De daadwerkelijke inwerkingtreding en de vormgeving van de regeling zijn hiervan afhankelijk. Na akkoord van de Europese Commissie kunnen ondernemers bij de financiers terecht. De banken hebben aangegeven dat ze – op voorwaarde van de Europese goedkeuring – half mei 2020 gereed zijn om aanvragen van ondernemers te ontvangen.

  Meer informatie is te vinden op deze website.

  Meer over

  Jelmer Baukema

  Advocaat

  Jelmer is werkzaam als advocaat binnen het team Financiering & Herstructurering van Van Doorne. Zijn praktijk richt zich met name op het adviseren en begeleiden van financiële instellingen en andere binnenlandse en internationale cliënten bij financiering en (financiële) herstructurering. Daarnaast adviseert Jelmer cliënten over juridische aspecten verbonden aan alternatieve financieringsvormen zoals peer-to-peer (P2P) leningen, crowdfunding, (verhandelbare) schuldinstrumenten en factoring.

  Joost Volkers

  Advocaat

  Joost is gespecialiseerd in insolventierecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burgerlijk procesrecht en internationaal privaatrecht. Ook heeft hij uitgebreide ervaring met de financieringspraktijk. Zijn focus ligt op het adviseren en procederen over financierings- en zekerheidsdocumentatie, het insolventierecht en diverse commerciële overeenkomsten. Ook stelt hij contracten op ten behoeve van nationale en internationale ondernemingen en beoordeelt deze. Daarnaast behandelt hij zaken die gerelateerd zijn aan aansprakelijkheidsrecht en hiermee verband houdende internationaal privaatrechtelijke kwesties.

  Sjoerd Kamerbeek

  Partner, Advocaat

  Sjoerd is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, waarbinnen hij zich in het bijzonder bezig houdt met advisering over stakeholder management en het begeleiden van ondernemingen in geschillen en procedures op het gebied van commercial en corporate litigation. Daarnaast adviseert hij over strategische fusie- en overnametransacties in het kader van overname- en aandeelhoudersgeschillen.

  Stefan van Rossum

  Partner, Advocaat

  Stefan is een zeer ervaren specialist op het gebied van financieringstransacties. Hij is hoofd van ons team herstructurering en insolventie. Hij adviseert banken en beleggers (waaronder een aantal van ’s-werelds grootste hedge funds) bij Nederlandse en internationale herstructureringen. Daarnaast is hij sterk in acquisitie financiering en andere corporate financieringen en projectfinanciering.