Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Nieuwe details UBO-register bekend in wetsvoorstel

 • NL EN
 • Het register voor ultimate beneficial owners ("UBO") van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten krijgt eindelijk vorm. Op 31 maart jl. is het conceptwetsvoorstel voor implementatie van het UBO-register ter consultatie gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. Met dit wetsvoorstel wordt een publiek toegankelijk UBO-register geïntroduceerd waarin UBO's van in Nederland opgerichte entiteiten die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ("KvK") zijn opgenomen. Bij de KvK ingeschreven entiteiten worden verplicht om deze informatie zelf aan te leveren bij de KvK.

  Wat betekent dit UBO-register voor u? En per wanneer worden persoonlijke gegevens van UBO's openbaar gemaakt? In dit nieuwsbericht vatten wij de kern van het conceptwetsvoorstel voor u samen.

  Wie is een UBO?

  Volgens het wetsvoorstel is een UBO de uiteindelijk belanghebbende van een vennootschap of andere juridische entiteit die is opgericht in Nederland. Of een persoon wordt aangemerkt als UBO hangt onder meer af van zijn of haar kapitaalbelang of zeggenschap in een vennootschap of andere juridische entiteit. Men kan onder bestaande wetgeving bijvoorbeeld een UBO zijn indien men een belang houdt van meer dan 25 procent in het kapitaal van een vennootschap of meer dan meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van een vennootschap. Omdat de UBO-registratieplicht voor verschillende rechtsvormen gaat gelden is niet altijd duidelijk wie de UBO is. Het Ministerie van Financiën zal daarom later een separaat besluit publiceren over hoe de UBO per rechtsvorm wordt bepaald.

  Wat is het UBO-register?

  Het UBO-register is een initiatief van de Europese Unie en heeft als doel om de UBO van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten (zie opsomming hieronder) op te nemen in een centraal register en dit register publiek toegankelijk te maken. Door deze Europese transparantiemaatregel wil de EU witwassen en financiering van terrorisme tegen gaan. Alle EU-lidstaten dienen voor 26 juni 2017 een dergelijk UBO-register te introduceren in hun nationale wetgeving.

  In het UBO-register zullen de volgende gegevens van de UBO publiek toegankelijk zijn:

  • naam
  • geboortemaand en -jaar
  • nationaliteit
  • woonstaat
  • de aard en omvang van het economische belang van de UBO.

  Uit privacyoverwegingen wordt niet het exacte belang van de UBO genoemd, maar wordt gebruik gemaakt van bandbreedtes van 25, 50, 75 en 100%.

  Daarnaast is de volgende informatie slechts toegankelijk voor bevoegde autoriteiten zoals o.a. politie, Belastingdienst, FIOD en Autoriteit Financiële Markten:

  • BSN of buitenlands fiscaal identificatienummer ('TIN');
  • Woonadres
  • geboortedatum; en
  • geboorteland en -plaats.

  Voor welke entiteiten geldt de UBO-registratieplicht?

  Nederland zal alleen UBO's registreren van entiteiten die verplicht zijn ingeschreven in de KvK. Dit betekent dat de volgende entiteiten verplicht zijn de KvK te voorzien van informatie ten aanzien van hun UBO:

  • bv's
  • nv's
  • stichtingen
  • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
  • rederijen
  • maatschappen
  • vennootschappen onder firma
  • commanditaire vennootschappen
  • coöperaties
  • onderlinge waarborgmaatschappijen
  • Europees economisch samenwerkingsverbanden
  • Europese naamloze vennootschappen (SEs)
  • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs); en
  • verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid die zijn geregistreerd in het handelsregister.

  Er wordt onderzocht of fondsen voor gemene rekening in de zin van artikel 2, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ook een UBO-registratieplicht krijgen.

  Trusts zijn uitgezonderd omdat de wetgever aangeeft dat het Nederlands recht de trust of vergelijkbare juridische constructies niet kent. Andere EU-lidstaten zullen mogelijk wel een UBO-register voor trusts opstellen.

  Eenmanszaken, publiekrechtelijke rechtspersonen, kerkgenootschappen en verenigingen van eigenaren zijn tevens uitgezonderd, omdat bij deze rechtspersonen en ondernemingen volgens de wetgever een laag risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. Ook buitenlandse rechtspersonen met een hoofd-of nevenvestiging in Nederland zullen zijn uitgezonderd. Deze rechtspersonen zijn immers niet in Nederland opgericht.

  Om te waarborgen dat het UBO-register zoveel mogelijk accuraat en actueel blijft, dienen de registratieplichtige entiteiten ervoor te zorgen dat informatie over de UBO te allen tijde juist en volledig is. Daarnaast worden in de toekomst Wwft-instellingen zoals banken, notarissen, advocaten en trustkantoren verplicht om melding aan de KvK te doen indien zij gerede twijfel hebben over de juistheid van de UBO-informatie in de KvK. Deze zogenaamde 'terugmeldingsplicht' zal echter pas in werking treden wanneer de initiële registratie van het UBO-register is afgerond.

  Wanneer de registratieplichtige entiteiten handelen in strijd met genoemde UBO-registratieverplichtingen, kan sprake zijn van een economisch delict. Dit kan resulteren in hoge boetes en/of strafrechtelijke vervolging.

  UBO-register en privacy

  Vanwege de mogelijke impact op de privacy en veiligheid van de UBO heeft het Ministerie van Financiën de volgende beperkingen aan toegang tot het UBO-register gelegd:

  1. Gebruikers worden geregistreerd door de KvK;
  2. Gebruikers betalen een kostendekkende vergoeding voor inzage;
  3. Gebruikers zien alleen beperkte UBO-informatie;
  4. Informatie over een minderjarige UBO of een UBO die blootgesteld wordt aan een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie wordt op verzoek beperkt tot de aard en omvang van het door de UBO gehouden economisch belang.

  Uit het wetsvoorstel blijkt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het huidige systeem van de KvK voor het aanvragen van gegevens zoals uittreksels en jaarrekeningen. De vergoeding voor inzage zal slechts kostendekkend zijn. Ook is het mogelijk voor een UBO om in bezwaar te gaan tegen openbaarmaking van zijn gegevens.

  Per wanneer?

  De implementatie van de nieuwe wetgeving dient uiterlijk op 26 juni 2017 te zijn afgerond, maar dit lijkt niet reëel. Het hier besproken wetsvoorstel ligt momenteel ter internetconsultatie en reacties hierop kunnen worden ingestuurd tot 28 april 2017. Na verwerking van eventuele reacties en het wetgevingsproces in de Eerste Kamer en Tweede Kamer zal het UBO-register nog geïmplementeerd moeten worden door de KvK. De verwachting is daarom dat het UBO-register pas eind 2017 in werking zal treden. Registratieplichtige entiteiten krijgen na inwerkingtreding 18 maanden de tijd om te voldoen aan de UBO-registratieplicht.

  Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen omtrent het UBO-register. Indien u meer informatie wenst of advies nodig heeft over uw positie als mogelijke UBO in het UBO-register, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de bijgaande contactpersonen.