Waarmee kunnen wij u helpen?

  Thema

  Nieuw Pensioenstelsel

  Het Nederlands pensioenstelsel wijzigt. Na inwerkingtreding van de Pensioenwet in 2007 wordt sinds 2010 gewerkt aan grote herziening van het stelsel. In 2019 zijn werkgevers en werknemersorganisaties gekomen tot een pensioenakkoord. Op 22 juni 2020 is de uitwerking van dat akkoord naar de Tweede Kamer verzonden. Dat pensioenakkoord wordt de komende jaren verder uitgewerkt en omgezet in wetgeving. Op deze pagina leest hoe. De juridische aspecten van het nieuwe pensioenstelsel staan centraal. Het Van Doorne Pensioenteam houdt u op de hoogte.

  Pensioenakkoord

  Op 5 juni 2019 presenteerden werkgeversverenigingen, vakbonden en het kabinet het (langverwachte) akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel, zoals dat is vastgelegd in het SER-advies 'Naar een nieuw pensioenstelsel'. Kortom: het Pensioenakkoord. Tegelijkertijd verstuurde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze brief aan de Tweede Kamer over het gesloten Pensioenakkoord.

  In juni 2020 werd de uitwerking van dat akkoord in kernpunten voorgelegd aan de achterban van de sociale partners. Kort daarna is een meer gedetailleerde uitwerking (de hoofdlijnennotitie) aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin is het volgende tijdpad is uitgestippeld:

  Wat zijn de belangrijkste thema's in het pensioenakkoord?

  1. AOW-leeftijd stijgt minder snel
  2. Afschaffing doorsneepremie, introductie leeftijdsonafhankelijke premie en compensatie
  3. Introductie nieuw pensioencontract: premieregeling met uitgebreide risicodeling
  4. Vermijden pensioenkortingen en transitie
  5. Verbeterde premieregeling ook toegankelijk voor bedrijfstakpensioenfondsen
  6. Leeftijdsonafhankelijke premie: gevolgen andere contracten?
  7. Omzetting van oude rechten in nieuwe rechten (invaren / waardeoverdracht)
  8. Keuzevrijheid
  9. Fiscale behandeling
  10. Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers
  11. Zware-beroepenregeling? (RVU-regeling tijdelijk versoepeld)

   

   

  Q&A’s en Factsheets over het nieuwe pensioenstelsel

  Nieuw contract
  Transitie en compensatie
  Korten
  AOW en RVU

  Wetteksten, brondocumenten en downloads

  De vindplaatsen van de relevante wetgeving en brondocumenten vindt u hier. U kunt ze vanaf daar downloaden.

  Meer over