Waarmee kunnen wij u helpen?

  Thema

  Regionale Energiestrategieën Van Doorne’s RES-desk

  Het opstellen en implementeren van Regionale Energiestrategieën (RES’en) stelt decentrale overheden en bedrijven voor een enorme opgave. De belangen die op het spel staan zijn bovendien groot – in 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen nul zijn. Dat betekent dat alle woningen en bedrijfsgebouwen van het gas moeten, dat er nieuwe energiebronnen moeten worden gezocht (windmolens, geothermie, warmtekoude-systemen, zonnepanelen), dat infrastructuur moet worden aangelegd en dat er samenwerkingsverbanden moeten worden gesloten.

  Dit vergt een grote inspanning van alle decentrale overheden, bedrijven, netbeheerders en andere stakeholders, zowel in de opstelfase als in de implementatiefase. Van Doorne kan u hierbij ondersteunen. Daartoe hebben wij alle relevante juridische expertises gebundeld in een RES-desk. Van Doorne staat u bij met praktische raad en daad.

  Onze RES-desk is een multidisciplinair team dat bestaat uit bestuurs-, milieu-, energie-, mededingings-, aanbesteding- en vastgoedrechtelijke experts. Onder leiding van energierechtspecialiste Léone Klapwijk, is dit team in staat in elke fase van de RES'en te adviseren en u bij te staan.

  RES

  Om de energietransitie in Nederland mogelijk te maken, is gekozen voor de vorm van RES’en. Nederland is opgedeeld in 30 RES-regio's. Hierin werken gemeenten, provincies, waterschappen, netbeheerders, energiecoöperaties en overige (lokale) partijen aan de landelijke doestellingen uit het Klimaatakkoord.

  In een RES worden het aanbod van, de vraag naar en de geplande infrastructuur voor warmte in een regio vastgelegd. Verder dient de RES uitspraken te doen over plaatsen waar grootschalig duurzame elektriciteit kan worden opgewekt en hoe de hiervoor benodigde infrastructuur en opslagcapaciteit worden georganiseerd. Ook overige duurzaamheidsafspraken kunnen hun beslag krijgen in een RES. Gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap dienen de uiteindelijke RES vast te stellen.

  Juridische expertise rondom de uitvoering van de RES'en

  De in de RES'en gemaakte keuzes moeten vervolgens worden vertaald naar de uitvoering van concrete projecten.

  Dit roept allerlei juridische vragen op. Enkele voorbeelden. Wat is de juridische status van de (concept-) RES? Hoe moeten de in de RES gemaakte keuzes door de verschillende bestuurslagen worden verankerd in omgevingsrechtelijke instrumenten? Hoe moet publiek private samenwerking (PPS) vormgegeven worden? Welke vastgoedrechtelijke aspecten spelen bij innovatieve ontwikkelingen op vastgoedgebied in de energiesector? Wat zijn de kansen en beperkingen uit de sectorale wetten?

  Van Doorne wil als maatschappelijk betrokken kantoor graag bijdragen aan de concretisering van in de RES'en gemaakte afspraken. Door onze sterke positie binnen het publieke domein beschikt ons team over het benodigde politiek-bestuurlijk gevoel en de praktische instelling om binnen multidisciplinaire omgevingen oplossingen aan te dragen die door alle stakeholders worden gedragen.

  Contact

  Voor meer informatie over hoe wij u van dienst kunnen zijn, kunt u contact opnemen met Léone Klapwijk of een andere expert uit ons team

  Meer over