Waarmee kunnen wij u helpen?

  Debt Solutions

  Nieuwe kapitaaleisen en (dreigende) verliezen op de kredietportefeuille zetten de beschikbaarheid van bankfinanciering onder druk. In veel gevallen is een gebalanceerde mix financieringsbronnen nodig om te voorzien in de financieringsbehoefte.

  Aandachtspunten:

  Finance Docs 
  Security Docs

  Contracting
  Een goede samenwerking gaat hand in hand met afspraken die worden vastgelegd in heldere contracten met toepasbare bepalingen. Het zijn van een Tech-bedrijf in een gereguleerde markt vormt daarbij een extra dimensie. Er is immers sprake van een (streng) toezichtkader  dat mogelijk voorwaarden stelt een de samenwerking terwijl behoud en/of het verkrijgen  van vergunningen en/of het doen van kennisgevingen aan toezichthouders vereist kunnen zijn.

  Regulatory Advice
  Regulatory staat voor de regulering van ondernemingen en activiteiten. Die regulering kan zien op markttoegang, de eisen die aan de onderneming en de producten en/of diensten worden gesteld, maar ook op samenwerkingen met andere partijen. Bij dit laatste kan worden gedacht aan verplichte kennisgeving aan de bevoegde toezichthouder, zoals DNB, de AFM, de ACM, de AP of de NZa, of aan toetsing van de samenwerking op basis van de mededingingsregels. Daarnaast ziet regulatory ook toe op de privacywet- en regelgeving, waar elke onderneming die persoonsgegevens verwerkt mee te maken heeft.  Te verwachten valt dat (toekomstige) investeringen in ondernemingen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse economie aan een formele investeringstoets zullen worden onderworpen.

  Employment benefits
  Bij overnames of samenwerking is het personeel en de arbeidsvoorwaarden daarvan een belangrijk issue. Zo kan er onder omstandigheden sprake zijn van overgang van onderneming. In dat geval, gaan de betrokken werknemers van rechtswege over naar de partner, met behoud van hun arbeidsvoorwaarden. Daar bestaan belangrijke uitzonderingen op, maar die vergen dat de arbeidsvoorwaarden tijdig in kaart gebracht worden. Ook zijn de rechten van de ondernemingsraad of lichtere vormen van medezeggenschap van belang. Bij een belangrijk voorgenomen besluit over een fusie, afstoting of samenwerking zal de ondernemingsraad meestal een adviesrecht hebben. Bij partnerships kunnen aan bepaalde werknemers ook bijzondere rechten, zoals opties of incentive plans worden toegekend. Ook hiervoor gelden diverse regels. Zo moet worden gekeken of dergelijke rechten door de belastingdienst als inkomen worden gezien. In de financiële sector moet worden beoordeeld of toekenning passen binnen de geldende beloningsregels. Allerhande regelingen zullen moeten worden opgezet, zoals bijvoorbeeld een klokkenluidersregeling, waarover de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft.  Deze expertise en ervaring is in het team aanwezig

  Intellectual Property (IP) / Intellectueel eigendom (IE)
  Waar tech, innovatie, contentcreatie of -distributie corebusiness zijn, kan het belang van het tijdig beschermen van intellectueel eigendom niet genoeg worden benadrukt.  Denk aan het verrichten van de juiste IE-registraties, het opzetten van een passende organisatiestructuur en het maken van goede (contractuele) afspraken. Dit laatste geldt met name bij joint ventures. Tech-bedrijven kunnen niet zonder deze afspraken, wanneer zij ongehinderd hun producten of diensten op het gebied van tech, innovaties of content willen exploiteren. Bij het aangaan van een partnership kan ook vooraf, in het kader van een due diligence, worden onderzocht of de juiste licenties aanwezig zijn en op welke manier merk-, auteurs- of ander IE-rechten zijn beschermd.

  Privacy & Compliance
  Een aandachtspunt is het compliant zijn met de privacyregelgeving. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en door wie en waarom? Wat betekent dat voor de samenwerking? Welke (beschermings)maatregelen zijn noodzakelijk? Vanwege de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 en de steeds hogere sancties is privacy compliance een kritiek thema.

  Cyberaanvallen worden steeds effectiever en grootschaliger uitgevoerd. Ze vormen daarmee grote bedreiging voor de onderneming. De contracten zullen goed moeten beschrijven wie aansprakelijk is, zowel ter preventie van, als tijdens een incident.

  Finance Docs

  • Legal Opinions
  • Loan documentation

  Security Docs

  • Guarantee
  • Pledge


  Meer weten over Debt Solutions?

  Wilt u weten wat ons team voor uw situatie kan betekenen? Laat hier uw gegevens achter dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug voor een vrijblijvende kennismaking en meer informatie. 

  Aanvraag voor meer informatie

   
  Terug naar overzicht Transactions in Tech