Waarmee kunnen wij u helpen?

  Equity Solutions

  Binnen het huidige investeringsklimaat blijft Nederland marktkansen bieden aan internationale en nationale investeerders. Private Equity fungeert als een belangrijke aanjager van onze markteconomie. De duurzame investeringen van participatiemaatschappijen zorgen voor een belangrijke stimulans van Nederlandse onderneming, zeker in de HealthTech sector. 

  Van Doorne is een leidend Nederlands fusies & overnames kantoor, met een bijzonder sterke reputatie in het mid-market segment waarin wij een top-tier ranking hebben. Vanwege de aanwezigheid van uitstekende niche expertises zijn wij een to-go-to kantoor voor (internationale) transacties in gereguleerde markten en transacties waar technologie een belangrijke strategische driver is. Wij vertegenwoordigen zowel bedrijven en ondernemers als nationale en internationale investeerders in de volle breedte van de fusie en overname praktijk. Een aantal leden van het team heeft zich daarbinnen ontwikkeld tot trusted advisor van management in private equity transacties voor het uitonderhandelen, vastleggen en structureren van hun co-investering.

  Klik hier voor een overzicht van de werkzaamheden die typisch van ons kunnen worden verwacht als juridisch adviseur wanneer u overweegt om een investeerder in uw onderneming aan te trekken of om als investeerder te participeren in een HealthTech onderneming.

  Aandachtspunten:

  Sell side vendor/buyer Due Diligence
  Transaction documents
  Transaction structuring
  Employee consultation requirements
  Antitrust
  Acquisition finance


  Contracting
  Een goede samenwerking gaat hand in hand met afspraken die worden vastgelegd in heldere contracten met toepasbare bepalingen. Het zijn van een Tech-bedrijf in een gereguleerde markt vormt daarbij een extra dimensie. Er is immers sprake van een (streng) toezichtkader  dat mogelijk voorwaarden stelt een de samenwerking terwijl behoud en/of het verkrijgen  van vergunningen en/of het doen van kennisgevingen aan toezichthouders vereist kunnen zijn.

  Regulatory Advice
  Regulatory staat voor de regulering van ondernemingen en activiteiten. Die regulering kan zien op markttoegang, de eisen die aan de onderneming en de producten en/of diensten worden gesteld, maar ook op samenwerkingen met andere partijen. Bij dit laatste kan worden gedacht aan verplichte kennisgeving aan de bevoegde toezichthouder, zoals DNB, de AFM, de ACM, de AP of de NZa, of aan toetsing van de samenwerking op basis van de mededingingsregels. Daarnaast ziet regulatory ook toe op de privacywet- en regelgeving, waar elke onderneming die persoonsgegevens verwerkt mee te maken heeft.  Te verwachten valt dat (toekomstige) investeringen in ondernemingen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse economie aan een formele investeringstoets zullen worden onderworpen.

  Employment benefits
  Bij overnames of samenwerking is het personeel en de arbeidsvoorwaarden daarvan een belangrijk issue. Zo kan er onder omstandigheden sprake zijn van overgang van onderneming. In dat geval, gaan de betrokken werknemers van rechtswege over naar de partner, met behoud van hun arbeidsvoorwaarden. Daar bestaan belangrijke uitzonderingen op, maar die vergen dat de arbeidsvoorwaarden tijdig in kaart gebracht worden. Ook zijn de rechten van de ondernemingsraad of lichtere vormen van medezeggenschap van belang. Bij een belangrijk voorgenomen besluit over een fusie, afstoting of samenwerking zal de ondernemingsraad meestal een adviesrecht hebben. Bij partnerships kunnen aan bepaalde werknemers ook bijzondere rechten, zoals opties of incentive plans worden toegekend. Ook hiervoor gelden diverse regels. Zo moet worden gekeken of dergelijke rechten door de belastingdienst als inkomen worden gezien. In de financiële sector moet worden beoordeeld of toekenning passen binnen de geldende beloningsregels. Allerhande regelingen zullen moeten worden opgezet, zoals bijvoorbeeld een klokkenluidersregeling, waarover de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft.  Deze expertise en ervaring is in het team aanwezig

  Intellectual Property (IP) / Intellectueel eigendom (IE)
  Waar tech, innovatie, contentcreatie of -distributie corebusiness zijn, kan het belang van het tijdig beschermen van intellectueel eigendom niet genoeg worden benadrukt.  Denk aan het verrichten van de juiste IE-registraties, het opzetten van een passende organisatiestructuur en het maken van goede (contractuele) afspraken. Dit laatste geldt met name bij joint ventures. Tech-bedrijven kunnen niet zonder deze afspraken, wanneer zij ongehinderd hun producten of diensten op het gebied van tech, innovaties of content willen exploiteren. Bij het aangaan van een partnership kan ook vooraf, in het kader van een due diligence, worden onderzocht of de juiste licenties aanwezig zijn en op welke manier merk-, auteurs- of ander IE-rechten zijn beschermd.

  Privacy & Compliance
  Een aandachtspunt is het compliant zijn met de privacyregelgeving. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en door wie en waarom? Wat betekent dat voor de samenwerking? Welke (beschermings)maatregelen zijn noodzakelijk? Vanwege de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming  per 25 mei 2018 en de steeds hogere sancties is privacy compliance een kritiek thema.

  Cyberaanvallen worden steeds effectiever en grootschaliger uitgevoerd. Ze vormen daarmee grote bedreiging voor de onderneming. De contracten zullen goed moeten beschrijven wie aansprakelijk is, zowel ter preventie van, als tijdens een incident.

  Finance Docs

  • Legal Opinions
  • Loan documentation

  Security Docs

  • Guarantee
  • Pledge

  Sell side vendor/buyer Due Diligence
  In het kader van een transactie vindt er een boekenonderzoek plaats. Indien de verkoop van een onderneming wordt georganiseerd vanuit de idee van een controlled auction, een gecontroleerd veiling proces, dan kunnen wij een legal vendor due diligence rapport maken. Hierbij onderwerpen wij alle legal documentatie aan een grondige review vanuit het perspectief van een koper. Eventuele issues kunnen om die reden in een vroegtijdig stadium worden aangepakt waardoor het proces niet wordt verstoord. Het betekent ook dat de verkoper goed voorbereid aan het onderhandelingstraject begint, Ten slotte stelt het een verkoper ook in staat om van kandidaat kopers een kort en geconcentreerd due diligence proces te vragen om zodoende sneller een exit te realiseren. Ook wanneer wij voor een koper optreden verrichten wij due diligence onderzoek om eventuele juridische risico’s verbonden aan de te acquireren onderneming zo goed mogelijk in kaart te brengen.
  In beide gevallen kunnen cliënten vertrouwen op de expertise van een multidisciplinair, geïntegreerd team waarbij de day-to-day operationele expertise van advocaten in het privacy, IP, IT, regulatory en employment domein wordt gekoppeld aan transactiekracht.

  Transaction documents
  De commerciële afspraken en risicoverdeling tussen partijen moeten uiteindelijk worden vastgelegd in heldere en begrijpelijke transactie documentatie. Om die reden is een grondig due diligence onderzoek van groot belang omdat die resultaten uiteindelijk een belangrijke functie vormen van de ‘risk appetite’ bij partijen.  Voor clienten is het van belang dat zij de beschikking hebben over een team van juridische adviseurs dat de risico’s begrijpt en kan helpen bij het maken van commerciële keuzes en om die keuzes te vertalen naar duidelijke afspraken.

  Transaction structuring
  Fusies en overnames zijn complexe processen met een bijzondere dynamiek, die vaak een grensoverschrijdend karakter kent.  Om die reden is het van belang dat in een vroeg stadium wordt nagedacht over de meest optimale transactie structuur. In technologie gedreven transacties geldt dat in het bijzonder vanwege het belang van data, intellectueel eigendom, IT infrastructuur, fiscaliteit, wet- en regelgeving en werknemers. Ons multidisciplinaire team van advocaten, notarissen en fiscalisten kan u helpen bij het maken van de juiste keuzen om zodoende de transactiestructuur zo optimaal mogelijk vorm te geven.

  Employee consultation requirements
  In transacties van een zekere omvang zal er doorgaans sprake zijn van een (centrale) ondernemingsraad en mogelijkerwijs vakbonden. Onze team heeft ruime expertise in het managen van deze stakeholders en begeleiden van deze adviestrajecten bij transacties.

  Antitrust
  Transacties van een zekere omvang moeten worden gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt of de Europese Commissie. Ons kantoor beschikt over een team van mededingingsrecht advocaten die klanten kunnen adviseren omtrent meldingstrajecten bij voornoemde autoriteiten. Vaak kunnen er filings in meerdere jurisdicties vereist zijn en ons team vervult dan doorgaans een centrale rol bij het coordineren van deze filings om de procedures efficient te laten verlopen.

  Acquisition finance
  In het kader van een transactie is er behoefte aan informatie over de andere betrokken partij. De uitwisseling van informatie kan echter leiden tot een beperking van de mededinging, vooral als het gaat om de uitwisseling van commercieel gevoelige informatie tussen (potentiële) concurrenten. Ons mededingingsteam is gespecialiseerd in het begeleiden van partijen hierbij om mededingingsrechtelijke risico’s te vermijden. Wij geven advies over welke informatie gedeeld mag worden, aan wie en onder welke omstandigheden. 

  Meer weten over Equity Solutions? 

  Wilt u weten wat ons team voor uw situatie kan betekenen? Laat hier uw gegevens achter dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug voor een vrijblijvende kennismaking en meer informatie. 

  Aanvraag voor meer informatie


  Terug naar overzicht Transactions in Tech