Nieuws

Marktscan medisch specialistische zorg van NZa uit

De Nederlandse Zorgautoriteit ("NZa") brengt jaarlijks een marktscan uit van de medisch specialistische zorg. Afgelopen week verscheen de scan 2016. De NZa belicht een aantal punten: de samenwerking tussen ziekenhuizen, contracten met zorgverzekeraars, financiële positie van zorgaanbieders, kwaliteit van medisch specialistische zorg, wachttijden en dure geneesmiddelen. De belangrijkste constateringen worden hierna benoemd.

Samenwerking tussen ziekenhuizen

De NZa constateert dat ten opzichte van 2012 en 2013 steeds minder ziekenhuizen met elkaar fuseren. De marktaandelen van ziekenhuizen zijn de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven. Wel zijn veel ziekenhuizen samenwerkingsverbanden aangegaan. De samenwerking ziet vooral op het delen van kennis en kunde, met als doel dat bij alle samenwerkende ziekenhuizen de kwaliteit van zorg verbetert.

Contracten met zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken voor de inkoop van zorg meer en meer afspraken over kwaliteit, prijstransparantie en substitutie naar de eerstelijnszorg. Toch voeren de klassieke prijsafspraken met bijbehorende plafondafspraken nog steeds de boventoon. Wel sluiten zorgverzekeraars steeds vaker meerjaren contracten, wat zekerheid biedt en daarmee ruimte geeft de focus te richten op kwaliteitstrajecten die meerdere jaren beslaan. Zo kunnen afspraken worden gemaakt over keurmerken, zorginhoudelijke aspecten en het voldoen aan de richtlijnen van de beroepsgroep.

Financiële positie zorgaanbieders

De gemiddelde financiële positie van de zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg is sinds 2012 verbeterd. De rentabiliteit is nagenoeg gelijk gebleven, de solvabiliteit en de liquiditeit zijn gestegen. Het effect van de financiële crisis en de invoering van de DOT-systematiek zijn door ziekenhuizen in het algemeen goed opgevangen volgens de NZa. Desondanks zijn er 25 ziekenhuizen die niet konden voldoen aan de gangbare norm voor solvabiliteit van 20%.

Kwaliteit van medisch-specialistische zorg

De Nederlandse ziekenhuizen scoren goed qua kwaliteit van gezondheidszorg. Transparantie over kwaliteit van zorg voor de patiënt is een belangrijk aandachtspunt. Dat geldt temeer in het kader van het traject "samen beslissen", waarbij arts en patiënt gezamenlijk in overleg treden over de te volgen behandeling. Aandachtspunten zijn dat geen gemeenschappelijke taal voor registratie van kwaliteit wordt gehanteerd en dat informatie versnipperd wordt opgeslagen.

Wachttijden en dure geneesmiddelen

Dure geneesmiddelen zijn een steeds groter onderdeel van de totale kosten van zorg. Dure geneesmiddelen hebben daardoor in toenemende mate effect op hoe het macrobudget door zorgverzekeraars verdeeld kan worden. De NZa stimuleert zorgverzekeraars en zorgaanbieders daarom afspraken hierover te maken en gepast gebruik te stimuleren.

Belangrijk verbeterpunt is ook overschrijding van de Treeknormen. Bij 8 van de 24 specialismen zijn de wachttijden in een groot deel van de ziekenhuizen langer dan die normen. Er is geen verbetering ten opzichte van 2015 te zien.

De hele marktscan medisch specialistische zorg vindt u hier.