Nieuws

Mogelijkheden samenwerkingsschool versoepeld

Op 11 juli 2017 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel "Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool' aangenomen. Sinds de invoering van de Wet Samenwerkingsschool in 2011 bestaat de mogelijkheid dat openbaar én bijzonder onderwijs binnen één school worden aangeboden. De voorwaarden die de wet daaraan stelde, werden echter als belemmerend ervaren. De nieuwe wet neemt de huidige obstakels voor een belangrijk deel weg en de verwachting is dat de nieuwe wet tegemoetkomt aan een behoefte in de praktijk. Vooral in regio's die te maken krijgen met een daling van het aantal leerlingen. De samenwerkingsschool voorziet in de vraag naar een divers (openbaar én bijzonder) en kwalitatief goed onderwijsaanbod in krimpregio's. De eerste schoolbesturen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, hebben zich al bij ons gemeld.

Betekenis nieuwe wet

De nieuwe wet versoepelt het zogenaamde continuïteitscriterium: schoolbesturen die te maken krijgen met dalende leerlingaantallen krijgen al eerder in die daling de mogelijkheid om een samenwerkingsschool te vormen. Daarnaast wordt de onderwijsfusietoets voor de vorming van een samenwerkingsschool afgeschaft: er komt onderscheid tussen 'reguliere' fusies en fusies die leiden tot een samenwerkingsschool. Het bijzondere en openbare karakter van de samenwerkingsschool moet worden 'bewaakt' door middel van een identiteitscommissie op schoolniveau en ten slotte regelt de wet dat een samenwerkingsschool in stand kan worden gehouden door een stichting voor openbaar onderwijs. Stuk voor stuk onderwerpen die door de praktijk zijn ingegeven.

Scheiding openbaar en bijzonder onderwijs

De nieuwe wet vormt een volgende schakel in de lange totstandkomingsgeschiedenis van de samenwerkingsschool. Die geschiedenis is nauw verbonden met de discussie omtrent het duale onderwijsbestel zoals dat voortvloeit uit artikel 23 van de Grondwet. Ook de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer was aanleiding voor principiële overwegingen over de scheiding tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Uiteindelijk heeft een ruime meerderheid (51 stemmen) voor het wetsvoorstel gestemd.

Voor meer informatie over de vorming van samenwerkingsscholen kunt u contact opnemen met Jochem Streefkerk.