Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Quotumwet aangenomen door de Eerste Kamer

 • NL
 • De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, kortweg de Quotumwet, is op 31 maart jl. aangenomen door de Eerste Kamer. De Quotumwet dient samen met de Participatiewet het doel werkgevers te stimuleren mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

  Quotumwet

  Op basis van de Quotumwet moet een werkgever met minimaal 25 werknemers een bepaald percentage mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben. In een eerder artikel besteedden wij aandacht aan de instemming van de Tweede Kamer met de Quotumwet. Op 31 maart jl. is de Quotumwet met een ruime meerderheid ook door de Eerste Kamer aangenomen. Tevens is de motie-Elzinga (SP) door de Eerste Kamer aangenomen. In deze motie werd de regering verzocht de Quotumwet twee jaar na inwerkingtreding te evalueren en de Eerste en Tweede Kamer van de resultaten van deze evaluatie op de hoogte te stellen.

  Eind 2016 zal het Ministerie van SZW bezien of alle werkgevers gezamenlijk het toegezegde aantal extra banen voor arbeidsbeperkten in 2015 hebben gerealiseerd. Alleen als dat niet is gelukt, zal de Quotumwet in werking treden en zal het quotum voor 2017 worden vastgesteld in de vorm van een percentage van het totaal aantal arbeidsuren bij de werkgever. Mocht het aantal voor 2015 vastgestelde banen wel zijn gehaald, dan treedt de Quotumwet nog niet in werking. Dat kan dan op een later moment alsnog gebeuren, als in enig jaar de behaalde doelstelling niet is gehaald. De Quotumwet is daarmee duidelijk bedoeld als stok achter de deur.

  De Belastingdienst zal aan werkgevers die niet aan de norm voldoen een quotumheffing opleggen. De hoogte van de heffing is gerelateerd aan het percentage verloonde uren waarvoor een werkgever ten onrechte geen werknemer met een arbeidsbeperking in dienst had. Voor de sectoren overheid en niet-overheid worden aparte percentages vastgesteld. Het bedrag per fulltime arbeidsplaats die ten onrechte niet is ingevuld met een werknemer met een arbeidsbeperking is EUR 5.000. De geïnde quotumheffingen zullen ten goede komen aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds. De met de motie-Elzinga beoogde (extra) evaluatie zal eerst in 2019 plaatsvinden.

  Participatiewet

  De Participatiewet is ingevoerd om zoveel mogelijk mensen (met of zonder arbeidsbeperking) die ondersteuning nodig hebben te helpen bij het vinden van werk. Omdat de Participatiewet pas sinds 1 januari 2015 in werking is getreden, is de uitvoeringspraktijk nog pril. De beoordeling of iemand tot de doelgroep van de Participatiewet behoort, geschiedt door het UWV op verzoek van de gemeente. Indien het UWV oordeelt dat iemand tot de doelgroep behoort, wordt de betreffende persoon door het UWV opgenomen in een doelgroepregister. Per brief heeft Minister Asscher op 3 april jl. aangegeven dat gemeenten tot dusver nog niet veel mensen voor een beoordeling naar het UWV hebben verwezen, waardoor over de omvang van dit gedeelte van de doelgroep nog onduidelijkheid bestaat. Het doelgroepregister zal in de komende periode worden uitgebouwd. Voor een werkgever is het mogelijk bij het UWV na te vragen of een (potentiële) werknemer in het doelgroepregister is opgenomen. De verwachting is dat in het najaar van 2015 werkgevers het doelgroepregister via een online portal zelf kunnen raadplegen.

  Het is vooralsnog afwachten of de Participatiewet voldoende is om de gestelde doelen te verwezenlijken. Indien werkgevers er gezamenlijk niet in slagen het beoogde aantal extra banen voor arbeidsbeperkten te creëren, zal het dwangmiddel de Quotumwet in werking treden. Ook daarmee is succes echter niet op voorhand gegarandeerd. Wij vragen ons ten zeerste af of de quotumheffing in de huidige vorm voldoende prikkel geeft om (grote) werkgevers ertoe te bewegen arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Werkgevers blijven immers de keuze houden om dat niet te doen en de quotumheffing voor lief te nemen.

  Ter voorbereiding op de mogelijke inwerkingtreding van de Quotumwet raden wij werkgevers desondanks (nogmaals) aan hun werknemersbestand onder de loep te nemen en alvast na te gaan hoeveel arbeidsplaatsen op dit moment worden ingevuld door mensen met een arbeidsbeperking en te beoordelen of het nodig is het aannamebeleid aan te passen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels van Boekel.

  Meer over