Nieuws

Rapport Signalen Zorgfraude 2016 gepubliceerd

Onlangs heeft Minister Schippers de Tweede Kamer het rapport 'Signalen zorgfraude 2016aangeboden. De rapportage is opgesteld door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en gaat onder andere in op het aantal signalen, de aard daarvan, de betrokken deelsectoren en wie de melders zijn.

Het IKZ is een samenwerkingsverband dat eind november 2016 is opgericht en bestaat uit negen organisaties die een taak hebben op het gebied van controle, toezicht en opsporing binnen de zorgsector. Het gaat om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de belastingdienst, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Openbaar Ministerie. In het jaar 2016 zijn totaal 447 signalen binnengekomen. Dit is redelijk vergelijkbaar met het aantal signalen dat in het rapport Zorgfraude 2015 is gemeld (428). Iets meer dan de helft (242) was afkomstig van patiënten, cliënten of verzekerden en de meeste signalen zijn binnengekomen bij de NZa (345), gevolgd door de Inspectie SZW (44) en ZN (26).

Relatief veel signalen hadden betrekking op "upcoding" (176). Hierbij declareert een zorgverlener een duurdere behandeling dan werkelijk is gegeven. Daarnaast hadden veel signalen betrekking op vervalsing (62), ongepast gebruik (59) en een onjuiste betaaltitel of prestatie (48).

Opvallend is het aantal signalen dat betrekking had op mondzorg (110), gevolgd door geestelijke gezondheidszorg (86) en medisch specialistische zorg (68). Het aandeel van signalen voor mondzorg hangt volgens het rapport samen met de aandacht in landelijke media voor materiaal- en techniekkosten van tandartsen.

Naast een cijfermatige rapportage laat het IKG aan de hand van enkele casus zien hoe de samenwerking tussen de negen partners in de praktijk vorm krijgt. Als bijvoorbeeld fraude wordt bewezen door één of meer zorgverzekeraars, wordt een signaal afgegeven aan het IKZ. Binnen het IKZ wordt vervolgens een afweging gemaakt of het signaal wordt doorgegeven aan andere partners.

Meer weten over de (bestrijding van) zorgfraude? Neem contact op met Marg Janssen of Lars Leemeijer.