Nieuws

Zijn de verlaagde omzetdrempels in de zorg echt nodig?

Het Ministerie van Economisch Zaken wil de verlaagde omzetdrempels in de zorg die gelden voor het melden van fusies, overnames en joint-ventures bij de ACM voor nog eens 5 jaar verlengen. Eind juli opende het Ministerie van Justitie een openbare consultatieronde over het concept besluit daarvoor. Van Doorne heeft haar visie op het voornemen ingediend.

De mogelijkheid tot verlaging van de omzetdrempels voor bepaalde sectoren is in de Mededingingswet opgenomen als tijdelijke maatregel om de concurrentie in sectoren in transitie te beschermen. Dat de omzetdrempels voor de zorg tijdelijk werden verlaagd lag voor de hand in 2008, toen de gereguleerde marktwerking werd uitgerold. Verlenging in 2013 vlak na de invoering van onder andere de DOT’s, flinke uitbreiding van het B-segment en extramuralisering van verzorgingshuizen was ook te begrijpen. Maar is er na ruim 10 jaar, in 2018, nog steeds sprake van een sector in transitie die bescherming behoeft? Of is er misschien aanleiding de teugels voor de komende 5 jaar iets te laten vieren?

Dat zou in elk geval voor de sector een flinke lastenverlichting zijn. Met 34 meldingen de afgelopen 5 jaar hebben kleinere zorginstellingen alleen al aan kostenvergoedingen ruim EUR 600.000,- aan de ACM betaald. In ruim 90% van die 34 gevallen was volgens de ACM geen enkele reden tot zorgen. In de resterende gevallen heeft de ACM niet vastgesteld of er problemen met de mededinging (mogelijk) te verwachten waren.

In de reactie van Van Doorne wordt aandacht gevraagd voor een goede motivering van het kennelijke standpunt dat nog steeds sprake zou zijn van een transitie die tijdelijk overheidsingrijpen rechtvaardigt. Er zijn ook nog veel vragen. Kunnen de drempelwaarden in de zorg niet worden bijgesteld? Moeten we indexeren voor inflatie na ruim 10 jaar verlaagde omzetdrempels? Kunnen we misschien bepaalde deelsectoren in de zorg alvast vrijgeven? En kan die kostenvergoeding voor de ACM ad EUR 17.450,- niet wat lager voor kleinere transacties? Vragen die eigenlijk beantwoord zouden moeten worden maar waar het Ministerie in de concept toelichting (nog) niet op ingaat. Van Doorne in haar reactie wel: lees de reactie hier.