Waarmee kunnen wij u helpen?

  Annet Blokhuis

  Advocaat

  Annet is sinds 2009 werkzaam als advocaat. Zij voert een brede algemene bestuursrechtpraktijk waarin onderwerpen als handhaving, overheidsaansprakelijkheid, Wet openbaarheid van bestuur, Wet Bibob een belangrijke plek innemen. Annet is gespecialiseerd in het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht). Zij richt zich met name op het adviseren en procederen in het kader van vergunningverlening, bestemmingsplanprocedures, grondexploitatie en planschade. Zij heeft tevens ervaring met toepassing van de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten. Annet heeft ruime kennis van diverse milieurechtelijke onderwerpen, zoals bodemvervuiling, geluidhinder en milieu effect rapportages. Ze procedeert regelmatig bij de Afdeling bestuursrechtspraak, bestuursrechter en de civiele rechter. Vanuit haar expertise adviseert Annet tevens bij vastgoedtransacties en fusies en overnames.

  Enthousiast. Direct. Oplossingsgericht.

  Aan de Universiteit van Utrecht studeerde zij af in de richtingen Privaatrecht en Staats- en Bestuursrecht. In juni 2017 heeft Annet de postacademische Grotius Specialisatieopleiding Omgevingsrecht met goed gevolg afgerond.

  Algemeen Bestuursrecht Omgevingsrecht Vastgoed & Bouw Annet Blokhuis Annet heeft een passie voor het dynamische en steeds weer veranderende ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht. Zij richt zich met name op het adviseren en proc